Lidmaatschap beeïndigen

Opzeggen

De opzegging dient schriftelijk, dan wel per email plaats te vinden bij ledenadministratie of het secretariaat. Mondelinge opzeggingen bij overige kaderleden (zwemleiders, uurleiders, trainers e.d.) worden niet als opzegging beschouwd. Het is niet de verantwoordelijkheid van deze personen er voor te zorgen dat de opzegging uiteindelijk op de juiste plaats aankomt.. Het argument dat de opzegging al geruime tijd geleden mondeling bij een kaderlid is gedaan wordt niet geaccepteerd. Voor de datum van beëindiging van het lidmaatschap is de datum van ontvangst van de schriftelijke opzegging bepalend.
 

De opzegging is pas definitief als het lid een schriftelijke (brief of mail) bevestiging van de opzegging heeft ontvangen van de Delftse Watervrienden. Ontvangt u binnen een redelijke termijn geen bevestiging, reclameer dan bij de ledenadministratie.
 

Het lidmaatschap wordt voor minimaal twaalf maanden aangegaan. Opzeggen kan dan ook pas na deze twaalf maanden. Het eerst mogelijke moment van opzeggen is dan het eerstkomende kwartaaleinde.
 

Voor het opzeggen wordt een opzegtermijn van één maand in acht genomen:

Ontvangst schriftelijke afmelding voor Beëindiging van het lidmaatschap per
1 maart 1 april
1 juni 1 juli
1 september 1 oktober
1 december 1 januari
 

Er zijn geen bijzondere redenen om het lidmaatschap tussentijds dan wel per direct te kunnen beëindigen. In uitzonderlijke gevallen beslist het bestuur.

Contributie bij tussentijds opzeggen

Het contributiebedrag zoals u dat op de website terugvindt is opgebouwd uit een aantal componenten. Twee van de belangrijkste componenten zijn:

  • Contributie van de vereniging
  • Toegangsgelden ten behoeve van de badhuur.

Van de component “Contributie van de vereniging” wordt een klein deel besteed aan de kosten die wij als vereniging maken. Het overgrote deel zijn vaste kosten die wij moeten afdragen aan derden, o.a. aan de overkoepelende bond de Nederlandse Culturele Sportbond. Deze afdracht is niet terugvorderbaar. 
De component "Toegangsgelden" dekt de toegang tot het zwembad voor alle lessen in het verenigingsjaar
Bij een tussentijds beëndigen van het lidmaatschap zal  de totale verschuldigde contributie dus bestaan uit het volledige deel verenigingscontributie en pro rato “Toegangsgelden”. 

Langere absentie

Soms zijn er bijzondere omstandigheden waardoor een lid langere tijd niet in staat is te zwemmen. Neem in dat geval altijd tijdig (altijd vooraf) contact op met het secretariaat. In overleg kunnen dan afspraken gemaakt worden over de (financiële) gevolgen van het uitvallen van lessen/trainingen.

Wijzigingen doorgeven

Voor een vereniging is het van groot belang over de juiste adres- en contactgegevens van de leden te beschikken. Vanuit de ledenadminstratie wordt geprobeerd alle gegevens kloppend te krijgen en te houden. Dit is echter onmogelijk zonder de medewerking van de leden.
 

Ook bij DWV willen we graag beschikken over actuele gegevens, bij deze dan ook het dringende verzoek wijzigingen (naam, adres, emailadres, telefoonnummer, bank of gironummer) zo spoedig mogelijk aan ons door te geven met behulp van het contactformulier in het ledendeel van deze website.

Vragen

Heeft u vragen, stel ze gerust. In de Waterkrant staat per commissie of functie in het colofon altijd de contactgegevens van de betreffende commissie of persoon.
 

Voor wat betreft de ledenadministratie is het adres: ledenadmin@delftsewatervrienden.nl.

Zoeken op de site
Aankomende evenementen
07-06-2020
Activiteit Centraal diplomazwemmen Tilburg
28-06-2020
Agenda Proefzwemmen ABC
Activiteit Vrije uitvoering Almere of Eindhoven
05-07-2020
Agenda Diplomazwemmen ABC
Terug naar boven